Algemene voorwaarden voor online bestellen

 

BTW nr. NL853804746B01

KvK: 60197250

 

1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Bakkerij de Haas B.V. hierna te noemen Limburgia (alsmede de aan Bakkerij De Haas B.V. als franchisenemer verbonden “Limburgia” ondernemers) en de klant.

 

2 Limburgia zal op de website productinformatie (en daaraan verbonden prijsinformatie) ter beschikking stellen. Uitingen op de website met betrekking tot producten en prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

 

2.1 De klant kan de door Limburgia op de website aangeboden producten bestellen en afhalen in een door Limburgia in de bevestigingsmail aangegeven vestiging. Ook is het mogelijk dat de klant kiest voor bezorging. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Limburgia van de bestelling van de klant. Bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail van Limburgia.

 

2.2 In het geval van een bestelling van € 50,- of meer of in ieder ander geval waarin Limburgia het nodig acht, kan Limburgia telefonisch, per e-mail of schriftelijk contact opnemen met de klant over de bestelling(en), alvorens de bestelling in productie te nemen. Limburgia houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

 

2.3 Limburgia houdt zich het recht voor een aanbetaling te verzoeken, alvorens de bestelling in productie te nemen.

 

2.4 De klant kan de bestelling niet annuleren of de overeenkomst ontbinden via de website, uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de afhaal-bezorgdatum kan de bestelling rechtstreeks via de desbetreffende winkel of het hoofdkantoor ontbonden worden.

 

3 De producten kunnen worden afgehaald gedurende de openingstijden van de in de bevestigingsmail aangegeven vestiging. De producten dienen minimaal 1 uur voor sluitingstijd te worden afgehaald.

 

4 De klant is voor de via de website bestelde producten de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typfouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen ook na verzending van deze mail door Limburgia worden gecorrigeerd.

 

4.1 Prijzen zijn in euro's, incl. BTW. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

 

4.2 Betaling vindt plaats op het moment dat de klant de producten ophaalt in de vestiging of op voorhand via iDeal. De klant is, ook in het geval de producten niet worden afgehaald, gehouden tot betaling van de in de bevestigingsmail gegeven aankoopprijs. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door Limburgia bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25) aan administratiekosten verschuldigd en als Limburgia zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd.

 

5 Communicatie tussen Limburgia en de klant geschiedt elektronisch, behoudens voorzover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst daarvan wordt afgeweken. De door Limburgia opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de klant, komt dit voor risico van laatstgenoemde.

 

6 Limburgia stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de klant ter beschikking. De klant is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden voor online bij Limburgia te bestellen

 

7 Limburgia streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.

 

8 Limburgia is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Limburgia ten opzichte van de klant, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.

 

9 Limburgia is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.

 

10 De klant moet meewerken aan een door Limburgia geïnstigeerde recall (terughalen) van producten, ook in het geval de klant de producten aan derden heeft verstrekt. Eventuele hieruit voortvloeiende schade wordt vergoed tot ten hoogste de aankoopprijs van de teruggehaalde producten.

 

11 Op de algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te S’ Hertogenbosch.

 

12 Eigen ontwerp

 

12.1 De klant gaat ermee akkoord dat de beoordeling en beslissing om een afbeelding en/of teksten toe te staan dan wel af te wijzen bij Limburgia ligt. Limburgia correspondeert niet met de klant over de reden van afwijzing.

 

12.2 De klant verplicht zich ertoe in ieder geval geen afbeeldingen en/of teksten aan te leveren die in strijd zijn met de wet, goede zeden of openbare orde of die een religieuze inhoud hebben.

 

12.3 Het gebruik van een door de klant gekozen afbeelding en/of tekst geschiedt altijd voor risico van de klant. Limburgia is hiervoor niet aansprakelijk. De klant accepteert dat de uiteindelijke afbeelding op de taart qua kleur en beeldkwaliteit kan verschillen met de door de klant ingezonden afbeelding en/of teksten.

 

13 Bezorgingen vinden plaats van maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 en 17.00 uur. Er wordt niet bezorgd op zon- en feestdagen

 

Limburgia behoudt zich het recht voor om af te wijken van bovengenoemde levertijden. Indien opdrachtgever een verzoek aan opdrachtnemer richt om het bestelde op een bepaald tijdstip af te leveren, zal opdrachtnemer dit tijdstip als een richttijd beschouwen. Opdrachtnemer is niet gehouden om op het voorkeurstijdstip te leveren.

 

Bij uitloop door vertraging en/of calamiteiten zal Limburgia  op werkdagen contact met u opnemen.

 

Creditering van bezorgkosten vinden altijd plaats na overleg en middels een creditnota.

 

 

14 Bestellingen worden afgeleverd bij de receptie en bij klanten aan de voordeur. Limburgia is niet verantwoordelijk voor interne aflevering.

 

Wanneer de bestelling niet op het afleveradres bezorgd kan worden in verband met afwezigheid van ontvanger of sluiting of weigering van het bedrijf, dan is dit voor risico van de klant/opdrachtgever. Opdrachtnemer tracht de bestelling op een nabijgelegen adres te bezorgen en klant/opdrachtgever hierover te informeren, hiertoe is de opdrachtgever niet verplicht.

 

Indien het niet mogelijk is te bezorgen op een nabijgelegen adres, dan zal de bestelling weer  meegenomen worden en koel worden bewaard. Wij nemen contact met de klant op om de opties voor een nabezorging te bespreken. De kosten verbonden aan de nabezorging zullen in rekening worden gebracht aan klant/opdrachtgever. (dit geldt niet voor bezorgingen op zaterdag en voor bezorgingen welke voor een feestdag vallen; deze kunnen niet worden na bezorgd.)

 

We zullen de volgende dag de bestelling nogmaals aanbieden. De kosten verbonden aan de nabezorging zullen in rekening worden gebracht aan opdrachtgever.

 

15 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

 

15.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van toezending voor zijn rekening.

 

15.2 Indien de consument het factuurbedrag heeft betaald, zal de opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending of herroeping terugbetalen.

 

16 Opdrachtnemer sluit het herroepingsrecht van de consument uit voor zover voorzien in lid 1. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

16.1 Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor producten:

    1. die door de opdrachtnemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
    2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
    3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
    4. die snel kunnen bederven of verouderen.